Ben was the white male borzoi, beloved of  EJ Smith, Captain of the Titanic.

Ben was the white male borzoi, beloved of  EJ Smith, Captain of the Titanic.

  1. gaumau reblogged this from dezzoi
  2. fevertrip reblogged this from dezzoi
  3. flerts reblogged this from dezzoi
  4. canisalbus reblogged this from professorpemzini
  5. starlisten reblogged this from professorpemzini
  6. professorpemzini reblogged this from dezzoi
  7. dezzoi posted this